Formularz zapisu dziecka na świetlicę szkolną - SP38 w Krakowie

Klasa

Dane dziecka

Adres zamieszkania

Adres zameldowania

Dane rodziców / opiekunów prawnych

Dane pierwszego:

Dane drugiego:

Osoby upoważnione do odbioru (z wyjątkiem opiekunów prawnych):

Godziny uczestnictwa na świetlicy