Formularz zapisu dziecka do świetlicy szkolnej
Szkoła Podstawowa nr 38 w Krakowie

Dane dziecka

Klasa

Adres zamieszkania

Adres zameldowania

Dane rodziców / opiekunów prawnych

Dane pierwszego:

Dane drugiego:

Osoby upoważnione do odbioru (z wyjątkiem opiekunów prawnych):

Godziny uczestnictwa na świetlicy